Registrácia - poplatok pre národnú uroveň SLSK

V našom zbore (a nielen v našom, samozrejme) zbierame dva druhy poplatkov:

  • mesačné členské príspevky - tie sú príjmom zboru, z toho hradíme naše výdavky, napríklad prevádzku klubovní,
  • registračné príspevky - tie sú zbierané raz ročne, po vyzbieraní ich v plnej výške odvádzame na Ústredie Slovenského skautingu. O nich bude reč.

Výšku registračného príspevku určuje národná úroveň Slovenského skautingu. Ona aj určuje prípadné zľavy pre sociálne znevýhodnených členov a pre členov z viacdetných rodín. Určuje aj termíny (zvyčajne 31. 1. v danom roku) a pravidlá, ktoré ako zbor musíme dodržať.

Registráciu sme si navyše nevymysleli my (ani ako zbor, ani ako Slovenský skauting). Je to tiež požiadavka Ministerstva školstva, ktoré (aj) na základe členstva finančne podporuje detské a mládežnícke organizácie na Slovensku.

Úvodné upozornenie

Registrácia a registračný poplatok nie sú to isté ako mesačné členské príspevky. Registrácia sa obnovuje každý kalendárny rok. Takže toto sú informácie o registrácii.

Výška registračného poplatku

Základný registračný poplatok je 15,- €. Registrujú sa nielen členovia oddielov, ale aj činovníci, teda vodcovia a ich zástupcovia.

Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený - vo výške 1 €. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii a prijímajúcich sociálne služby. Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné vyhlásenie.

Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) majú nárok na zvýhodnenú výšku členského - registračný poplatok bude v tomto prípade vypočítaný podľa nasledovného kľúča: prvé dieťa – 15 €; druhé dieťa – 15 €; tretie dieťa a každé ďalšie dieťa – 1 € (Príklad: rodina s 3 deťmi do 18 rokov = 15 + 15 + 1 = 31 €, alebo rodina s 5 deťmi = 15 + 15 + 1 + 1 + 1 = 33 €). K zvýhodnenému členskému poplatku sa viažu v plnej miere všetky oprávnenia vychádzajúce z riadneho členského poplatku (úrazové poistenie, časopisy, zľavy na preukaz).

Takže teraz zasadne rodinná rada a spočíta, koľko detí a koľko dospelých sa bude registrovať na tento rok. Vezmú sa do úvahy prípadné zľavy a dospeje sa k výslednej sume poplatku. Pred platením ešte skontroluje zoznam tých, čo už zaplatili, nech nedôjde k duplicite alebo k omylom.

Tu je zoznam tých, čo zaplatili registračný poplatok (treba zadať prihlasovacie meno a heslo).

Čítať ďalej...

Úvodné upozornenie

Registrácia a registračný poplatok nie sú to isté ako mesačné členské príspevky. Registrácia sa obnovuje každý kalendárny rok. Takže toto sú informácie o registrácii.

Výška registračného poplatku

Základný registračný poplatok je zmenený: 12,- €. Registrujú sa nielen členovia oddielov, ale aj činovníci, teda vodcovia a ich zástupcovia.

Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený - vo výške 1 €. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii a prijímajúcich sociálne služby. Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné vyhlásenie.

Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) majú nárok na zvýhodnenú výšku členského - registračný poplatok bude v tomto prípade vypočítaný podľa nasledovného kľúča: prvé dieťa – 12 €; druhé dieťa – 12 €; tretie dieťa a každé ďalšie dieťa – 1 € (Príklad: rodina s 3 deťmi do 18 rokov = 12 + 12 + 1 = 25 €, alebo rodina s 5 deťmi = 12 + 12 + 1 + 1 + 1 = 27 €). K zvýhodnenému členskému poplatku sa viažu v plnej miere všetky oprávnenia vychádzajúce z riadneho členského poplatku (úrazové poistenie, časopisy, zľavy na preukaz).

Takže teraz zasadne rodinná rada a spočíta, koľko detí a koľko dospelých sa bude registrovať na tento rok. Vezmú sa do úvahy prípadné zľavy a dospeje sa k výslednej sume poplatku. Pred platením ešte skontroluje zoznam tých, čo už zaplatili, nech nedôjde k duplicite alebo k omylom.

Tu je zoznam tých, čo zaplatili registračný poplatok (treba zadať prihlasovacie meno a heslo).

Čítať ďalej...