Aký program ponúkame

Činnosť nášho zboru je veľmi pestrá, v tomto článku predstavíme, čo sme zorganizovali v minulosti - a niečo podobné čaká i súčasných členov. Samozrejme nie všetky podujatia organizujeme každý rok, to by sme určite nestíhali. Takže - čo vlastne v skautingu robíme?

Počas školského roka:

Družinovky a oddielovky - cca 2-hodinové schôdzky v klubovni:

 • 1 x týždenne družinovka (stretnutie družiny pod vedením radcu),
 • 1 – 2 x za mesiac oddielová rada (stretnutie radcov družín a dospelých vodcov oddielov),
 • 1 x za mesiac oddielovka (spoločné stretnutie všetkých družín oddielu),
 • 1 x za mesiac zborová rada – stretnutie vodcov oddielov.

Náplňou družinoviek a oddieloviek je (okrem organizačnej časti) hlavne plnenie skautských stupňov napredovania (nováčik, 1. a 2. stupeň). Samozrejme hravou, pre deti príťažlivou a atraktívnou formou (súťaže, rôzne skúšky a podobne). Cieľom je dosiahnuť fyzický, duševný, spoločenský a duchovný rozvoj, takže nechýba šport, intelektuálne aktivity (šach, hlavolamy, vedomostné kvízy...), divadlo, gitara, spev, ale ani dumky a zamyslenia zamerané na rozvoj ľudských cností (česť, pomoc iným, priateľstvo, vernosť, ochrana prírody, pozitívny prístup k životu a podobne).

3odd-majster-uzlovania-2012
Majster uzlovania 2012

9odd-filmova-noc-2011
Filmová noc 2011

Na oddielových radách vodcovia oddielov preberajú s družinovými radcami program, pomáhajú im z metodického i didaktického hľadiska s konkrétnymi aktivitami na družinovky, pomáhajú im riešiť rôzne problémy (napr. so správaním členov, s dochádzkou a pod.), ktoré sa vyskytnú v družinách. Spolu plánujú program na nasledujúce týždne. Vodcovia si často tiež pripravia hry a rôzne aktivity pre radcov, ktoré títo môžu využiť ako relax alebo inšpiráciu na vlastnú činnosť s družinou.

Zborová rada rieši program a problémy oddielov z personálneho, ekonomického i organizačného hľadiska a plánuje činnosť na najbližší polrok.

 

Podujatia v prírode (doba trvania zvyčajne viac ako 4 hodiny), kultúrne podujatia:

 • 1 x mesačne jednodňová oddielová výprava do prírody,
 • 1 x za dva mesiace oddielové podujatie (kultúrne, športové...),
 • 3 x do roka víkendové oddielové podujatie (na chate alebo v stanoch, piatok – nedeľa).

Na výpravách v prírode sa skauti učia najmä skautskej praxi, ktorá sa v klubovni nedá realizovať (zakladanie ohňa, likvidácia ohniska, poznávanie rastlín, zhotovovanie prístreškov...). Opäť činnosť prebieha formou hier a zábavných aktivít, pridávajú sa tiež rôzne športové a orientačné hry.

K jednodňovým výpravám patrí už neodmysliteľne tradičné septembrové člnkovanie na Ružíne. Máme radi aj turistiku - príťažlivými sú preto nočné pochody, zimné prechody hôr či zimné rozbíjačky. Aj šport má v našom programe miesto - napríklad hokej.

Víkendové podujatia sú zároveň akousi prípravou na letný skautský tábor. To znamená, že okrem spomínaných aktivít v prírode sa tu skauti učia určitému dennému režimu, systému služieb v kuchyni i rôznym rituálom (napr. ranné rozcvičky, táboráky, modlitba či spoločné prianie pred jedlom a pod.).

3odd-bicyklova-2012
Bicyklová výprava 2012

3odd-clnky-2011
Člnky 2011

3odd-bojovy-2012
Bojový výcvik 2012

3odd-vianoce-2012
Vianočná nádielka 2012

4odd-vianoce-2009
Vianoce 2009

9odd-tarzania-2011
Tarzania 2011

 

Zborové podujatia vo forme rôznych súťaží alebo kultúrnych akcií. Prebiehajú cca 1 x za 2 mesiace:

 • zborové súťaže a zábavy: karneval, Vranie hranie, Aristo, Skautský pretek, oslava Dňa skautov, Vyzvedači a pod.,
 • podujatia s verejnosťou: zbierka Deň narcisov, roznášanie Betlehemského svetla, oslava Dňa rodiny.

Každú zimu organizuje náš zbor tanečnú zábavu vo forme karnevalu (alebo iného obdobného podujatia). Pred Vianocami roznášajú naši skauti po kostoloch a rôznych inštitúciách Betlehemské svetlo, niektorí s ním dokonca cestujú vlakom aj do vzdialenejších obcí. Niekoľko rokov za sebou roveri rozdávali svetlo aj na Hlavnej ulici vo vlastnoručne vyrobených lampášikoch.

Skautský pretek sa koná väčšinou v apríli v rámci osláv Dňa skautov na sv. Juraja. Ide o medzidružinovú súťaž prevažne v skautských vedomostiach a zručnostiach. Víťazná družina si odnáša do klubovne putovnú maľovanú drevenú „placku“. Na jeseň organizujeme Aristo – súťaže miešaných družstiev (zložených z detí z rôznych oddielov a družín) na motív Pevnosti Boyard.

Začiakom zimy prebiehajú v centre mesta Vyzvedači. Je to skutočne tradičná mestská hra (prebehlo už 25 ročníkov) plná napätia, pri ktorej skauti poznávajú Staré Mesto, učia sa orientácii podľa mapy, strategickému plánovaniu, ale si aj zabehajú, či ukrývajú sa pred obrancami „nepriateľských“ území.

zb-karneval-2007
Karneval 2007

zb-denrodiny-2011
Deň rodiny 2011

zb-aristo-2012
Aristo 2012

zb-sp-2011
Skautský pretek 2011

zb-bs-2011
Betlehemské svetlo 2011

zb-vyzvedaci-2007
Vyzvedači 2007

 

Vzdelávacie zborové podujatia - radcovský kurz:

 • 2 – 3 x ročne organizujeme Radcovský kurz - vzdelávacie víkendové podujatie pre všetkých radcov a adeptov na radcov.

rk-2009-zborov
Radcovský kurz 2009, Zborov

rk-2012-vydrnik
Radcovský kurz 2012, Vydrník

 

Počas letných prázdnin:

 • letný stanový tábor, pre vĺčatá 11-dňový, pre skautky 15- a pre skautov 18-dňový, na lúke mimo civilizácie, stavbu tábora, program, varenie a podobne si zabezpečujú deti samy pod dozorom radcov a vodcov.
 • putovné tábory (aj do zahraničia) a splavy pre roverov.

4odd-tabor-2008
Tábor 4. oddielu 2008

9odd-tabor-2011
Tábor 9. oddielu 2011

 

Medzinárodné aktivity:

Zorganizovali sme 3 mládežnícke výmeny v rámci programu Mládež (Iuventa), pár krátkych výletov i putovných táborov do zahraničia a naši členovia boli aj účastníkmi zahraničných táborov:

6odd-budapest-2010
Roverská expedícia v Maďarsku 2010

jambo-2007-sunriseday
Jamboree 2007

 

Špeciálne projekty:

6odd-oh-2008-9brigada
Odklínanie Turnianskeho hradu 2007 - 2010

indulona-2011
Indulona 2008 - 2017