Miesto a cena stanových táborov 3. a 9. oddielu 2022

Informácie o táboroch 3. oddielu skautov a 9. oddielu skautiek.

Miesto tábora 3. a 9. oddielu

Tábor sa uskutoční v údolí západne od obce Rejdová. Tu je mapa tábora a jeho okolia.

Na tomto jednom táborisku sa vystriedajú dva oddiely - najprv bude táboriť 9. oddiel skautiek a po nich nastupujú skauti z 3. oddielu.

Potrebné tlačivá na stiahnutie sa nachádzajú na tejto stránke.

Cena tábora 3. a 9. oddielu

Snažíme sa pomôcť viacpočetným rodinám a rodinám so zlou finančnou situáciou a to formou zľavnených cien pre radcov, súrodencov a sociálne prípady:

 • Radcovia našich družín platia cca 60 % základného poplatku. O tom, kto bude na tábore radcom družiny a teda bude platiť radcovskú cenu, rozhoduje vodca oddielu, pred platením si to u neho overte.
 • Súrodenecká zľava sa poskytuje dvom a viacerým deťom z jednej rodiny, ak sa zúčastnia na niektorom z táborov 68. zboru ako účastníci (nie vedúci). Zľavnená suma platí pre každého zo súrodencov.
 • Aby bol uznaný nárok na sociálnu cenu, musí rodič do 31. 5. 2022 o to písomne (stačí e-mailom) požiadať a doložiť potvrdeniami (foto, sken) o finančnom stave rodiny (napr. poberanie sociálnych dávok, nezamestnaní rodičia a pod.) Zborová rada si vyhradzuje právo rozhodnúť o každom prípade takejto žiadosti individuálne v závislosti od správania a dochádzky člena a od počtu prijatých žiadostí.

Zľavy nemožno kombinovať (napríklad súrodenecká a radcovská) - treba si vybrať len jednu (zvyčajne tú najvýhodnejšiu).

Ceny pobytov

  plne
platiaci
radca súrodenecká
cena
sociálna
cena
3. oddiel skautov,
chlapci vo veku 11 - 17 rokov
(16. - 31. 7. 2022)
230,- € 140,- € 210,- € 160,- €
9. oddiel skautiek,
dievčatá vo veku 10 - 17 rokov
(3. 7. - 16. 7. 2022)
200,- € 120,- € 180,- € 140,- €

Čo je v cene zahrnuté?

 • strava 5 x denne, pitný režim,
 • ubytovanie v podsadových stanoch,
 • doprava osobnej batožiny (veľký batoh + 1 banánová škatuľa) do tábora a z tábora,
 • programový a tábornícky materiál,
 • cestovné (Košice - tábor) v prvý deň do tábora a v posledný deň z tábora. Vo všeobecnosti platí, že ak dieťa prichádza do tábora neskôr, alebo odchádza skôr, cestovanie riešia jeho rodičia vo vlastnej réžii a na vlastné náklady.

Čo v cene nie je zahrnuté?

 • registrácia - tábory môžeme robiť len pre našich členov a teda každý účastník musí byť zaregistrovaný v Slovenskom skautingu (registračný poplatok 15,- €), registrácia sa obnovuje každý rok,
 • tábornícke vybavenie účastníka - spací vak, karimatku, oblečenie, obuv, skautskú rovnošatu a ostatné osobné vybavenie si zabezpečuje každý sám.

Spôsob úhrady ceny pobytu v skautskom tábore

 • Rodičia môžu zaplatiť stanovenú sumu priamym vkladom, prevodom zo svojho účtu alebo poštovou poukážkou na účet zboru.

Bankové spojenie:

Názov účtu: Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice
IBAN/SWIFT: SK6083300000002700456024 / FIOZSKBAXXX
Konšt. symbol:  0308
Variabilný symbol: 50022022
Správa pre prijímateľa:

 • pre účastníka tábora 3. oddielu: 3-T-priezvisko meno
 • pre účastníka tábora 9. oddielu: 9-T-priezvisko meno

Termín úhrady:

Poplatok treba uhradiť do 10. 6. 2022.

Vrátenie peňazí pri čiastočnej neúčasti v tábore

Môže sa stať, že dieťa síce nastúpi do tábora s úmyslom celý ho absolvovať, ale okolnosti to zmenia a absolvuje len časť tábora. Alebo sa už vopred vie, že pôjde len na časť tábora (napr. kvôli rodinnej dovolenke). Vtedy zbor vráti 7,- € z celého poplatku za každý deň neúčasti, no len v prípade, ak je dôvodom predčasného ukončenia pobytu v tábore zdravotný problém (choroba, úraz), alebo sa o kratšom pobyte vie vopred. Naopak, časť poplatku sa nevracia v prípade, že dieťa hrubo porušilo táborový poriadok či disciplínu a je poslané vodcom domov, alebo keď dieťa vezmú domov rodičia napriek tomu, že jeho zdravotný stav mu umožňuje pobyt v tábore absolvovať do konca.

 • Príklad: Chlapec z 3. oddielu pôjde len na časť tábora, povedzme prvých 10 dní (z 16 dní), lebo ide potom s rodinou na dovolenku. Nemá žiadne zľavy, teda má platiť 230,- € za celý pobyt, ale keďže o 5 dní bude v tábore kratšie, odráta sa mu 5 x 7,- = 35,- € a teda zaplatí 195,- €.
 • Príklad: Podobne skautka z 9. oddielu, ktorá má brata v inom oddiele, pôjde len na 9 dní. Cena jej pobytu je súrodenecká, teda 180,- €, tábor má 14 dní, takže 5 dní tam nebude. Odrátame teda 5 x 7,- = 35,- € a teda zaplatí 145,- €.

Vrátenie peňazí pri probléme s Covid-19

Pri tejto chorobe budeme postupovať ako pri zásahu „vyššej moci“, teda podobne ako pri záplavách, veterných smrštiach, zemetrasení a podobne. Opatrenia táborov sú zatiaľ nastavené tak, že ak sa v tábore zistí Covid-19, tábor sa automaticky končí, účastníkov si prevezmú hygienici a lekári, možno pôjdu do karantény, nevieme, ako to bude. Zároveň by mohlo dôjsť k tomu, že ďalší turnus nám nepovolia, alebo sa môže počas leta stať, že sa situácia zhorší a hoci povedzme jeden oddiel zrealizuje tábor v pohode, druhý oddiel doň nebude môcť nastúpiť.

Náš zbor ide teda do rizika, že materiál a potraviny nakúpi a vyvezie, tábor postaví, ale nejaká časť podujatia sa neuskutoční. Pre zbor by to znamenalo všetko zbaliť, zaplatiť spiatočnú cestu a až po spočítaní všetkých nákladov budeme vedieť povedať, koľko peňazí vieme vrátiť rodičom – plná suma to však určite nebude. Veríme, že chápete túto situáciu a že aj s týmto vedomím umožníte svojmu dieťaťu tábor zažiť.