Miesto, termín a cena tábora 4. oddielu 2021

Informácie o tábore 4. oddielu vĺčat 26. 7. - 3. 8. 2021.

Miesto tábora 4. oddielu

Tábor sa uskutoční v Slnečnej usadlosti pri obci Okrúhle. Tu je mapa tábora a jeho okolia. Ide o tábor v chate.

Potrebné tlačivá sa na stiahnutie nachádzajú na tejto stránke. Zatiaľ nie sú všetky, čakáme na znenie vyhlášky.

Cena tábora 4. oddielu

Snažíme sa pomôcť viacpočetným rodinám a rodinám so zlou finančnou situáciou a to formou zľavnených cien pre radcov, súrodencov a sociálne prípady:

 • Súrodenecká zľava sa poskytuje dvom a viacerým deťom z jednej rodiny, ak sa zúčastnia na niektorom z táborov 68. zboru ako účastníci (nie vedúci). Zľavnená suma platí pre každého zo súrodencov.
 • Aby bol uznaný nárok na sociálnu zľavu, musí rodič do 22. 6. 2021 o to písomne (stačí e-mailom) požiadať a doložiť potvrdeniami (foto, sken) o finančnom stave rodiny (napr. poberanie sociálnych dávok, nezamestnaní rodičia a pod.) Zborová rada si vyhradzuje právo rozhodnúť o každom prípade takejto žiadosti individuálne v závislosti od správania a dochádzky člena a od počtu prijatých žiadostí.

Zľavy nemožno kombinovať (napríklad súrodenecká a radcovská) - treba si vybrať len jednu (zvyčajne tú najvýhodnejšiu).

Cena pobytu

  plne
platiaci
súrodenecká
cena
sociálna
cena
4. oddiel vĺčat,
dievčatá a chlapci vo veku 8 - 12 rokov
(26. 7. - 3. 8. 2021)
200,- € 170,- € 130,- €

Čo je v cene zahrnuté?

 • strava 5 x denne, pitný režim,
 • ubytovanie v chate,
 • programový a tábornícky materiál,
 • cestovné (Košice - tábor) v prvý deň do tábora a v posledný deň z tábora. Vo všeobecnosti platí, že ak dieťa prichádza do tábora neskôr, alebo odchádza skôr, cestovanie riešia jeho rodičia vo vlastnej réžii a na vlastné náklady.

Čo v cene nie je zahrnuté?

 • registrácia - tábory môžeme robiť len pre našich členov a teda každý účastník musí byť zaregistrovaný v Slovenskom skautingu (registračný poplatok 15,- €), registrácia sa obnovuje každý rok,
 • tábornícke vybavenie účastníka - spací vak, karimatku, oblečenie, obuv, skautskú rovnošatu a ostatné osobné vybavenie si zabezpečuje každý sám.

Spôsob úhrady ceny pobytu v skautskom tábore

 • Rodičia môžu zaplatiť (osobne či prostredníctvom člena oddielu) stanovenú sumu, priamo do pokladne u vodcu oddielu, ktorý vystaví príjmový doklad a vydá z neho potvrdenku. Tento spôsob platby v hotovosti nepreferujeme, prosíme, takto nám neplaťte.
 • Rodičia môžu zaplatiť stanovenú sumu priamym vkladom, prevodom zo svojho účtu alebo poštovou poukážkou na účet zboru. Tento spôsob platby na účet zbor preferuje.

Bankové spojenie:

Názov účtu: Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice
IBAN/SWIFT: SK6083300000002700456024 / FIOZSKBAXXX
Konšt. symbol:  0308
Variabilný symbol: 50022021
Správa pre prijímateľa: 4-T-priezvisko meno

Termín úhrady:

Poplatok treba uhradiť do 30. 6. 2021 – rovnako dovtedy treba podať prihlášku do tábora. Kvôli aktuálnej neštandardnej situácii budeme akceptovať aj neskoršie platby, ale dajte nám v tom prípade vedieť do uvedeného termínu, že o posun platby máte záujem.

Vrátenie peňazí pri čiastočnej neúčasti v tábore

Môže sa stať, že dieťa síce nastúpi do tábora s úmyslom celý ho absolvovať, ale okolnosti to zmenia a absolvuje len časť tábora. Alebo sa už vopred vie, že pôjde len na časť tábora (napr. kvôli rodinnej dovolenke). Vtedy zbor vráti 10,- € z celého poplatku za každý deň neúčasti, no len v prípade, ak je dôvodom predčasného ukončenia pobytu v tábore zdravotný problém (choroba, úraz), alebo sa o kratšom pobyte vie vopred. Naopak, časť poplatku sa nevracia v prípade, že dieťa hrubo porušilo táborový poriadok či disciplínu a je poslané vodcom domov, alebo keď dieťa vezmú domov rodičia napriek tomu, že jeho zdravotný stav mu umožňuje pobyt v tábore absolvovať do konca.

 • Príklad: Chlapec pôjde len na časť tábora, povedzme prvých 7 dní (z 9 dní), lebo ide potom s rodinou na dovolenku. Nemá žiadne zľavy, teda má platiť 200,- € za celý pobyt, ale keďže o 2 dní bude v tábore kratšie, odráta sa mu 2 x 10,- = 20,- € a teda zaplatí 180,- €.

Vrátenie peňazí pri probléme s Covid-19

Pri tejto chorobe budeme postupovať ako pri zásahu „vyššej moci“, teda podobne ako pri záplavách, veterných smrštiach, zemetrasení a podobne. Opatrenia táborov sú nastavené tak, že ak sa v tábore zistí Covid-19, tábor sa automaticky končí, účastníkov si prevezmú hygienici a lekári, možno pôjdu do karantény, nevieme, ako to bude.

Náš zbor ide teda do rizika, že materiál a potraviny nakúpi a vyvezie, ale nejaká časť tábora sa neuskutoční. Pre zbor by to znamenalo všetko zbaliť, zaplatiť spiatočnú cestu a až po spočítaní všetkých nákladov budeme vedieť povedať, koľko peňazí vieme vrátiť rodičom – plná suma to však určite nebude. Veríme, že chápete túto situáciu a že aj s týmto vedomím umožníte svojmu dieťaťu tábor zažiť.